how to create free website

Pojištění DAS

pouze pro naše členy 
Právní poradenství pro soukromé osoby
Právní poradenství pro soukromé osoby (D.A.S. - Právní poradenství do kapsy) se soustředí na soukromý život jednotlivců. Garantuje přístup k jednorázovému právnímu poradenství při řešení konkrétních právních problémů téměř ze všech oblastí běžného soukromého života klientů. Lze jej sjednat samostatně nebo je automatickou součástí tarifně zvýhodněných kombinovaných balíčků RODINA, PARTNER, SINGLE+, SINGLE a SENIOR.
Klient má nárok na neomezený počet právních porad. Pojistný limit na jednu právní poradu činí 5 000 Kč.
NA CO SE PRÁVNÍ PORADENSTVÍ DO KAPSY VZTAHUJE?
Právní poradenství poskytujeme pojištěné osobě při řešení jejích libovolných právních problémů, které jí vznikly v době trvání pojištění a nesouvisí s její podnikatelskou či jinou samostatně výdělečnou činností nebo s jejími vztahy ve společnostech, družstvech, společenstvích vlastníků jednotek, spolcích a fundacích a jiných obdobných entitách.
Právní poradenství se poskytuje pro právní problémy, jejichž řešení se řídí českým právem a pro jejichž projednávání je dána příslušnost orgánů České republiky.
Na základě své telefonické, e-mailové nebo písemné žádosti obdrží klient neprodleně jednorázovou právní poradu k danému problému. Telefonické právní poradenství je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Výše zmíněnými právními problémy se rozumí například:
• pracovní úraz, poškození vozidla, vykradení bytu,
• trestní, přestupkové, disciplinární, kárné nebo jiné správní řízení vedené proti pojištěnému,
• odebrání řidičského průkazu,
• spor o výši pojistného plnění od jiného pojistitele,
• reklamování zboží,
• exekuce,
• dopravní nehoda,
• nevyplacení mzdy,
• porušení povinností ze strany zaměstnavatele,
• jednání o koupi osobního vozidla či rodinného domu,
• jednání o vzniku či ukončení pracovního poměru,
• rozvodové nebo dědické řízení apod.
KOHO PRÁVNÍ PORADENSTVÍ DO KAPSY CHRÁNÍ?
Právní poradenství může čerpat fyzická osoba uvedená v pojistné smlouvě a její životní partner, který s ní žije ve společné domácnosti.
Právní poradenství mohou využít i další osoby žijící s osobou uvedenou v pojistné smlouvě ve společné domácnosti, pokud nejsou výdělečně činné.