best free website creator

Bez cenzury 2

Znojmo
Stanovisko VL ÚO Znojmo k vyhlášení stávkové pohotovosti v ZZS JmK,p.o.


28.7.2016 vyhlásili vedoucí odborových organizací v Brně a ve Veselí nad Moravou stávkovou pohotovost zaměstnanců ZZS JmK. Jejich stanovisko mohli všichni vidět v médiích a číst v mailu.

K tomu Vám sděluji: 


Osobně s vyhlášením stávkové pohotovosti nesouhlasím, protože pro tento krok nevidím důvod

Zaměstnanci ÚO Znojmo, kteří se chtějí zúčastnit stávkové pohotovosti nebo ji jakkoli podpořit, si mohu být jisti, že jim nehrozí z mé strany ani ze strany ostatních vedoucích žádná diskriminace. Na rozdíl od uvedených odborářů ctíme právo každého na vlastní názor a svobodu projevu. Ostatně kdokoli, kdo zná poměry v organizaci a neztratil schopnost zdravého úsudku, si sám udělá objektivní obraz o poměrech v organizaci a může jej porovnat s výstupy odborářů.

Zaměstnance, kteří se ke stávkové pohotovosti připojí, žádám, aby tak učinili veřejně a aby o tomto kroku informovali svoje nadřízené. Stávková pohotovost je předstupněm stávky a vedoucí mají mít informaci o situaci na svém pracovišti. Kromě toho stávková činnost by měla být věcí veřejnou.

Opakuji to, co zaznělo na posledních provozních poradách: rozdílné názory, námitky a připomínky zaměstnanců vůči vedení organizace jsou zcela legitimní, ale měly by být řešeny standardními způsoby a podmínky k tomu máme.

Nijak nezpochybňuji úlohu odborů v organizaci. Zásadní problém však vidím ve lžích, podlém a zákeřném jednání, vyhrožování a zastrašování lidí s nesouhlasným názorem, anonymních dopisech a udáních, pomluvách atd. Tyto způsoby, pokud by se vyskytly mezi zaměstnanci ÚO Znojmo, bych rozhodně nemohl akceptovat. Skutečnost, že se tohoto jednání dopouštějí právě vedoucí dvou odborových organizací, je pouze jejich problémem.

MUDr. Arnošt Růžička 
vedoucí lékař ÚO Znojmo


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
k písemnému vyjádření VL ÚO Znojmo Růžičky k vyhlášení stávkové pohotovosti ZOO při ZZS JmK jsem se rozhodl nemlčet, neboť nevidím jinou možnost, jak s čistým svědomím adekvátně reagovat na zaslaný text. Reflektuji tudíž na prohlášení VL Růžičky, že v této organizaci má každý právo na svůj názor a svobodu projevu, bez hrozby jakékoli sankce či persekuce (i když konkrétně tento bod dle mého soudu zcela popírá běžnou praxi v naší organizaci) a svého práva jsem se rozhodl využít. 
Úvodem konstatuji, že předmětné vyjádření VL Růžičky vnímám jako zavádějící, lživé a prospěchářské. V následujícím textu se pokusím své tvrzení podložit argumenty.

Nelze než souhlasit s tvrzením, že člověk může vyjádřit svůj názor bez následné persekuce. Myslím si, že toto je základní pravidlo a hodnota demokratické společnosti a každý objektivní, transparentní, spravedlivý a kompetentní zaměstnavatel toto pravidlo ctí, zejména ve státní správě. Leč bohužel v této organizaci to takto nefunguje, i když se nás o opaku snaží VL Růžička ve svém textu přesvedčit:
"Zaměstnanci ÚO Znojmo, kteří se chtějí zúčastnit stávkové pohotovosti nebo ji jakkoli podpořit, si mohu být jisti, že jim nehrozí z mé strany ani ze strany ostatních vedoucích žádná diskriminace. Na rozdíl od uvedených odborářů ctíme právo každého na vlastní názor a svobodu projevu. Ostatně kdokoli, kdo zná poměry v organizaci a neztratil schopnost zdravého úsudku, si sám udělá objektivní obraz o poměrech v organizaci a může jej porovnat s výstupy odborářů." 
Toto vyjádření z úst VL Růžičky zní tragikomicky, resp. více tragicky než komicky a výrazně koliduje s tím, co se na tomto pracovišti v době nedávno minulé dělo. Na "vlastní kůži" jsme měli možnost poznat, jaké to je, když zaměstnanec vyjádří svůj názor. Ano, jedná se o tolik diskutovanou situaci kolem tzv. rychlostních limitů, kdy někteří zaměstnanci vyjádřili svůj názor a parafovali toto nařízení s dodatkem "nesouhlasím". Co se následně dělo, snad máme v živé paměti, ale pro jistotu připomenu zejména VL Růžičkovi. Následovaly persekuce formou vyhrožování výpovědí, snižováním osobního ohodnocení a to na základě falešných platových výměrů, udělov&aac ute;ní účelových výtek za drobnosti, a to postřednictvím zastupující VS Holčákem, přičemž mnohem závažnější prohřešky, jako např. alkohol na pracovišti, byly přehlíženy.
Ještě více zarážející je fakt, že pokud se na podkladě těchto persekucí někteří zaměstnanci obrátili na VL Růžičku s žádostí o pomoc a vyjádření k celé situaci, pak VL Růžička na tyto podněty nijak nereflektoval a vzápětí na provozní schůzi šokoval svým prohlášením, ať ho již nikdo neobtěžuje dotazujícími e- maily, jelikož souhlasí se všemi rozhodnutími Holčáka. To vše aniž by znal veškerá fakta. 

S postupy Holčáka otevřeně navíc souhlasil nejen VL Růžička, ale i širší TOP managment této organizace. To bylo jednoznačně deklarováno při řešení našich stížností na chování a jednání Holčáka, kde byla jednomyslně vyjádřena podpora tomuto chování a jednání. Dokonce jsme byli ředitelem Klusákem v jednom případě označeni za rozvraceče a v druhém dokonce za hovada. Důrazně se vůči těmto označením ohrazuji a myslím, že nejen já. Celá kauza pokračovala vyšetřováním tzv. " nezávislé komise", kdy jeden z členů této komise - konkrétně MUDr. Hlavinka - na chodbě ÚO Znojmo přesvědčoval VL Růžičku, aniž by tušili, že jsou vyslechnuti přítomnými zaměstnanci, že na tomt o ÚO je potřeba bič - což skutečně "dokládá" výše uvedená prohlášení VL Růžičky o svobodě projevu.
Následovalo vyšetřování oblastním inspektorátem práce, panem Bc. Škárou. Konkrétně bylo v závěrech šetření konstatováno pochybení ze strany vedení ohledně interního nařízení rychlostních limitů a to ve stadiu projednání s ZOO při ZZS JmK . Dále pak inspektorát práce informoval, že zaměstnavatel v tomto případě nevytváří dobré pracovní podmínky na ÚO Znojmo!

Naváži na další odstavec vyjádření VL Růžičky: "Opakuji to, co zaznělo na posledních provozních poradách: rozdílné názory, námitky a připomínky zaměstnanců vůči vedení organizace jsou zcela legitimní, ale měly by být řešeny standardními způsoby a podmínky k tomu máme."
Na podkladě tohoto zcela směšného tvrzení musím zopakovat, že jsme se pokoušeli problematické situace s vedením organizace standardně řešit. Výsledkem však byly právě opakované persekuce, opakující se podivné náhody, výhrůžné telefonáty, zastrašující komunikace směrem k některým zaměstnancům a podobné aktivity. Dále zdůrazňuji, že právě proto, že zcela selhaly všechny standardní způsoby komunikace a naše snaha řešit vše přímo s vedením byl kontaktován inspektorát práce. Z jeho závěrů pak nejenom jednoznačně vyplývá, že postižení zaměstnanci vnímali situaci správně, ale také že Holčák nem ěl k žádnému svému kroku oprávění. I přesto byl plně podporován ze strany jak VL Růžičky, tak ostatního nejvyššího vedení. Přestože stanovisko inspektorátu práce, resp. výsledek jeho šetření, bylo vydáno již 21. 6. 2016 a je zde popsáno jednoznačné pochybení ze strany zaměstnavatele a to i vůči zaměstnancům VS Znojmo, do dnešního dne ( a to je více jak měsíc!!!!!! ) se nesnažil postižené zaměstnace kontaktovat ani VL Růžička a ani nikdo z TOP managmentu, kteří se podíleli na tomto nechutném "honu na čarodějnice", s návrhem jakéhokoliv narovnání celé záležitosti a to minimálně ve formě omluvy.
To jen dokládá, že nejen VL Růžička, ale i zbytek vedení organizace nemá ani špetku slušnosti, solidnosti a sebereflexe a pokud svůj postoj k závěrům inspektorátu nezmění, budeme nuceni situaci opět patřičně řešit.
 
Co se týče dalšího vyjádření: "Zaměstnance, kteří se ke stávkové pohotovosti připojí, žádám, aby tak učinili veřejně a aby o tomto kroku informovali svoje nadřízené. Stávková pohotovost je předstupněm stávky a vedoucí mají mít informaci o situaci na svém pracovišti. Kromě toho stávková činnost by měla být věcí veřejnou."
Domnívám se na základě minulé zkušenosti, že jediný důvod, proč chtějí znát naši nadřízení jména lidí, kteří se účastní nebo podporují stávkovou pohotovost, je možná následná persekuce všech zúčastněných. Spíše než konkrétními jmény by se mělo vedení organizace zabývat tím, že podporu stávkové pohotovosti vyjádřilo téměř 250 zaměstnanců, což je de facto polovina. Argumentace typu "stávková pohotovost je předstupněm stávky a vedoucí mají mít informaci o situaci na své m pracovišti" je zcela irelevantní. Jak jistě všichni vědí ( i když VL Růžička nejspíše ne ), ze zákona nemáme možnost stávkovat. Já osobně se zcela veřejně ke stávkové pohotovosti přihlašuji a souhlasím se všemi uvedenými body, které k této situaci vedly, zvláště s bodem, kde je zdůrazněný problém v komunikaci s vedením.
Poslední odstavec textu VL Růžičky lze nazvat "labutí písní" celého vyjádření:
"Nijak nezpochybňuji úlohu odborů v organizaci. Zásadní problém však vidím ve lžích, podlém a zákeřném jednání, vyhrožování a zastrašování lidí s nesouhlasným názorem, anonymních dopisech a udáních, pomluvách atd. Tyto způsoby, pokud by se vyskytly mezi zaměstnanci ÚO Znojmo, bych rozhodně nemohl akceptovat. Skutečnost, že se tohoto jednání dopouštějí právě vedoucí dvou odborových organizací , je pouze jejich problémem." 
Jediní, kteří byli vystaveni lžím, podlému a zákeřnému jednání, vyhrožování a zastrašování při nesouhlasném názoru, byli zaměstnaci ÚO Znojmo a to ze strany vedení na všech pozicích, nikoliv odborů. Vše je popsáno výše. Zároveň doufám, že tyto způsoby v první řadě nebude VL Růžička akceptovat u sebe a vyvodí z toho náležité důsledky a to ve formě rezignace na post vedoucího lékaře.
Domnívám se, že situace na našem pracovišti je komunikačně velmi složitá, vztahy mezi zaměstnanci poškozené událostmi posledních měsíců a je obtížné se orientovat ve vyjádřeních jednotlivých stran. Opakovaně se vyskytují pomluvy, zkreslené informace, někteří jsou ochotni si zcela vymýšlet celé příběhy, následně se k tomu přiznávají a omlouvají se, že byli pod nátlakem apod. Pro nezasvěcené vzniká pak zkreslený obraz o celé situaci. Zaměstnanci, kteří mají čisté svědomí a zodpovědně dělají svou práci však nemají dle mého názoru důvod k obavám, ač je práce na takovém pracovišti velmi psychicky n&a acute;ročná. Nadále také zbývá možnost obrátit se na orgány činné v trestním řízení případně na civilní soud, který rozhodne, na čí straně je pravda. To jsou však poslední instance na cestě k příjemnému pracovnímu prostředí, bez kterých se můžeme obejít.
Ke zklidnění celé situace nepřispělo ani předmětné vyjádření VL Růžičky, naopak více rozbouřilo celou atmosféru zejména již zmíněnými body o svobodě projevu a právu na vyjádření vlastního názoru, což svým chováním a jednáním dosud zcela popíral a popírá.
Závěrem bych chtěl říci, že příliš nevěřím v onu zmíněnou beztrestnost a předpokládám, že za vyjádření svého názoru budu opět persekuován. To mě ale nechává zcela klidným, protože to bude případný další důkaz o mém správném názoru. Daleko více podstatná je pro mě podpora ze strany kolegů- kamarádů, kterých si velmi vážím, zejména pak jejich vysokého morálního kreditu, rovných zad a schopnosti si udržet stále stejný názor, za jakýchkoliv okolností!!! Dále bych chtěl vyjádřit svůj dík i mé rodině, která je pro mě na prvním místě, ve všem mám plnou a jednoznačnou podpor u a dodává mi energii k dalším psychicky náročným krokům.
  
Přeji hezký den všem, David Chromec ÚO Znojmo

Pane Mudr.Růžičko,

chci reagovat na Vaše vyjádření ke stávkové pohotovosti a také ke komentáři kolegy Davida Chromce. Je zbytečné znovu opakovat jeho slova. Souhlasím s jeho názorem a jsem rád, že se takto veřejně vyjádřil. Bude mít mou podporu a jsem ochoten jeho argumenty potvrdit.

Chci jen říci, že jsem byl také jedním z aktérů NESOUHLASU s nařízením č.3/2015 - rychlostní limity. Zažil jsem poté soustavný nátlak ze strany p.Holčáka na mne, ale i na ostatní kritiky tohoto nařízení. Mohu potvrdit, že jste se nesnažil situaci řešit. Věděl jste, že jsou těmto zaměstnancům předkládány návrhy na výpověď dohodou, že jsou jim rozdávány výtky za neodklikání několika dokumentů v intranetu, že jsou jim předkládány návrhy na snížení osobního ohodnocení-na dotazy o konkretizaci pochybení, které by vedly k tomuto snížení, jste vůbec neodpovídal. Dále mohu potvrdit, že velkou část problémů, které Vám byly předkládány na provozních schůzích i mimo ně, jste opět neřešil. Za situaci, která vznikla na ÚO Znojmo po nástupu p.Holčáka, jste velkou měrou zodpovědný Vy, protože jste situaci neřešil a s kroky p.Holčáka souhlasil.

Radim Lampart ÚO Znojmo

Pane Mudr. Růžičko,
Chci také reagovat na Vaše prohlášení, plně souhlasím s panem Chromcem a panem Lampartem. Jen bych doplnil, že i u odborů máte vroubek, na který jsme nezapoměli. Konkrétně vyhození předsedy odborů p.Zrzi ze schůze na ÚO Znojmo, pod taktovkou pana ředitele a s křikem! Přitom byl pozván jak odboráři tak zaměstnanci ÚO Znojma. Mohu Vám také připomenou, když mě osobně pan Holčák perzekuoval, stál jste s hlavou svěšenou a nic jste neřekl. Takže nemluvte o svobodě projevu a podobně. Vaše vyjádření mě uráží a osobně příjde jako výsměch......

S pozdravem místopředseda Feit Stanislav.


rekaWprost

Výjádření ke stanovisku VL ÚO Znojmo Dr. Růžičky k vyhlášení stávkové pohotovosti v ZZS JmK, p.o.

To, že se stávkovou pohotovostí nesouhlasíte, je samozřejmě Vaše volba a Váš názor zcela akceptuji.
Zaměstnanci, kteří se ke stávkové pohotovosti připojili, se Vám s největší pravděpodobností nepřihlásí, což není ani jejich povinnost a to z toho důvodu, že v nedávné minulosti vyslovili svůj názor a byli za něj perzekuování panem Luďkem Holčákem za Váší tiché podpory. A to nechci zacházet dále do minulosti, kdy jste měl své NEoblíbené zaměstnance, kterým jste praci na ÚO Znojmo neulehčoval, ba naopak. Když s Vámi měli sloužit, tak již do směny nastupovali se značným nervovým vypětím. S provozními poradami bych se být Vámi vůbec neoháněl, protože pokud zaměstnanci chtěli řešit nějaký problém na ÚO Znojmo, který byl ve Vaší kompetenci, tak se nápravy nebo nějakého řešení z Vaší strany nedočkali. Posledním bodem bych chtěl podotknout, že o lžích, podlém a zákeřném jednání víte asi tolik, jak ostatní zaměstnanci, nebo jste se snad pravidelně učastnil jednání mezi odborovými organizacemi a vedením naší ZZS??? Vyhrožování a zastrašováním lidí??? Ze strany odborů je to dle zdravého rozumu nepravděpodobné a nereálné.
Nemyslíte??? Možná o lžích, vyhrožování a zastrašování lidí s nesouhlasným názorem mluvíte z vlastní zkušenosti, kdy na ÚO Znojmo působil pan Holčák jak jsem již zmínil v bodě II. Přesto jste to toleroval a řekl bych, že i podporoval. Tak se nás nesnažte moralizovat, když děláte to, co ve Vašem stanovisku popíráte. 
  
Závěrem dodávám, že celé Vaše stanovisko na mne budí dojem, že jste to nepsal Vy osobně a jen jste vyplnil předdefinovaný text, který Vám byl zaslán. Soudím tak podle Vámi psaných textů, které jsem měl možnost doposud číst

Roman Dvořák ÚO Znojmo